Vedtægter (Offentliggjort 7. marts 2018)

                                                                                                     Vedtægter for den selvejende institution

 

                                                                                                                     Sankt Birgitta Skole

 

§ 1. Hjemsted

Stk. 1.       Skolens navn er ”Den selvejende institution Sankt Birgitta Skole ”.

Skolen er oprettet i 1916 af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund og har indtil d. 31.3 1976 været drevet som privatejet skole af ordenssamfundet.

 

Stk. 2.      Skolens hjemsted er Lolland kommune, Region Sjælland. Skolen driver virksomhed fra adressen Østergade 61, 4930 Maribo.

 

Stk. 3.      Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr. 67053116

 

 

§ 2. Skolens formål

 Stk. 1.      Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

 

Stk. 2.      På skolen skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

 

Stk. 3.      Skolen er sin økumeniske opgave bevidst.

 

Stk. 4.      Skolen skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

 

Stk. 5.      På skolen skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

 

Stk.6.        Skolen skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

 

Stk. 7.      Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 8.      Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Stk. 9.      Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Stk. 10.    Uddybende bemærkninger til skolens formål om at drive en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn, kan optages som bilag til vedtægterne.

 

 

 • § 3. Skolens bestyrelse og leder

 

stk. 1.      Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

 

Stk. 2.      Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jfr. § 6, stk. 1 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

 

Stk. 3.      Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der for to år ad gangen udpeges/vælges således:

 

 1. Et medlem udpeges af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund
 2. Et medlem udpeges af den katolske biskop af København
 3. Et medlem udpeges af menighedsrådet ved Sankt Birgitta Kirke,  Maribo  
 4. To medlemmer og deres personlige suppleant vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen.

 

 Stk. 4.      De under stk. 3 litra a og litra c udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det ene under litra d. valgte medlem afgår i lige årstal pr. den 1. august, medens det andet under litra d. valgte medlem og det under litra b udpegede medlem afgår i ulige årstal ligeledes pr. den 1. august. Udtræder et af de under punkt d valgte, indtræder dennes personlige suppleant automatisk i den resterende valgperiode. Der henvises til vedtægtens bilag 2.

 

Stk. 5.      Meddelelse om, hvem der er udpeget som bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 3, stk. 3, litra a, b og c, afgives skriftligt senest den 1. juli i det år, hvor udpegningen har fundet sted. Der henvises til vedtægtens bilag 2.

 

Stk. 6.        Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke afsættes i funktionsperioden.

 

Stk. 7.      De under stk. 3 litra d. valgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 

Stk. 8.      Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Stk. 9.      Skolens leder og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Viceskoleleder kan deltage. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse (skoleleder og viceskoleleder) eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

 

Stk. 10.    Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Stk. 11.    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Konstituering finder sted på første møde efter 1. august, eller første møde efter ændring i bestyrelsessammensætningen. Bestyrelsen skal være fuldtallig for at konstituere sig.

 

Stk. 12.    Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk. 13.    Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Stk. 14.    Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 15.    Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 16.    I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges henholdsvis udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Ved supplering af bestyrelsen i funktionsperioden skal antallet af medlemmer valgt af og blandt forældrekredsens medlemmer opretholdes.

 

Stk. 17.    For bestyrelsen, lederen, andre ansatte ved skolen samt skolens tilsynsførende gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 18.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, idet en række beslutninger dog alene kan træffes ved særlig majoritet jfr. § 3, stk. 22 og § 10, stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

 

Stk. 19.    Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

 

Stk. 20.    Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten.

 

 

Stk. 21.    Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

 

 

Stk. 22.    Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt om andre væsentlige købs- og lejekontrakter kræves det, at mindst 3 medlemmer stemmer herfor.

 

Stk. 23.    Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

 

Stk. 24.    Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jfr. dog bestemmelsen i § 3 stk. 2 om, at skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jfr. dog bestemmelserne om, at bestyrelsen og den katolske biskop af København i fællesskab træffer beslutning om visse vedtægtsændringer (§ 10, stk. 3). Beslutning om skolenedlæggelse drøftes med den katolske biskop af København, medmindre nedlæggelsen er nødvendig til opfyldelse af lovkrav (§ 11, stk. 1) og jfr. dog forældrekredsens kompetencer (§ 7, stk. 14).

 

 

 • § 4. Skolens regnskab

 

Stk. 1.       Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2.      Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk. 3.      Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

 

 

Stk. 4.      Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden den 15. april i året efter regnskabsåret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

 

Stk. 5.        Bestyrelsen vælger skolens revisor.

 

Stk. 6.      Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

 • § 5. Forældrekreds

 

Stk. 1.     Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

 

Stk. 2.      Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Stk. 3.      Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. En forældremyndighedsindehaver har altid ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er opført på en liste.

 

 

 

 • § 6. Valg af tilsynsførende m.v

 

Stk. 1.     Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk. Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at valget finder sted.

 

Stk. 2.      Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

 

Stk. 3.      Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Stk. 4      Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan i stedet i fællesskab træffe beslutning om, at tilsynet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af undervisningsministeren, jf. § 9 e. i Lov om frie grundskoler

 

 

 • § 7. Forældrekredsmøde

 

Stk. 1.     Forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af juni måned. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til forældrekredsmødet. Indkaldelsen sker ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til forældrekredsmøde skal indeholde følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 3, stk. 3 litra d.
 4. Valg af suppleant i medfør af § 3, stk. 3, litra d.
 5. Eventuelt

 

Stk. 2.      På forældrekredsmøder, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:

 

 1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 2 år) for skolens tilsynsførende.
 2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen
 3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
 4. Valg af tilsynsførende

 

Stk. 3.      Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

 

Stk. 4      Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

 

Stk. 5.        Hvert medlem har én stemme.

 

Stk. 6.      Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

 

Stk. 7.      Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

 

Stk. 8.      Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.

 

Stk. 9.      Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

 

Stk. 10.    Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

Stk. 11.    Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

 

Stk. 12.    Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

 

Stk. 13.    Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

 

Stk. 14.    Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted. Dog må tilsynsførende dog maksimalt føre tilsyn i seks år over en 11-årig periode.

 

Stk. 15.    Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3 litra d., § 6, stk. 1, og § 6, stk. 3.

 

 

 • § 8. Skolens drift

 

Stk. 1.     Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

 

Stk. 2.      Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

 

Stk. 3.        Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

 

Stk. 4.      Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk. 5.      Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 6.      Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

 

 • § 9. Tegningsret

 

Stk. 1.     Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

 

Stk. 2.      Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme tegnes skolen dog af den samlede bestyrelse i forening.

 

Stk. 3.      Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

 

Stk. 4.      Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

 

 • § 10. Ændring af skolens vedtægt

 

Stk. 1.     Medmindre andet er bestemt nedenfor, kan skolens bestyrelse med almindelig stemmeflerhed vedtage vedtægtsændringer.

 

Stk. 2.      Til ændring af vedtægtsbestemmelserne om skolens formål (§ 2), om bestyrelsens sammensætning (§ 3, stk. 3) om vedtægtsændring (§ 10) eller om skolens nedlæggelse (§ 11) fordres det, at ændringen vedtages med 4/5 majoritet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3.      Forslag til ændring af vedtægtsbestemmelser om skolens formål (§ 2) og om bestyrelsens sammensætning (§ 3, stk. 3) skal for at opnå gyldighed tillige godkendes af den katolske biskop af København. Det samme gælder ændring af § 10, stk. 3 og § 11, stk. 1.

 

Stk. 4.      Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 

 • § 11. Nedlæggelse af skolen

 

Stk. 1.     Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen, dog kun efter forudgående drøftelse med den katolske biskop af København. Denne drøftelse kræves dog ikke, hvis nedlæggelsen af skolen er nødvendig til opfyldelse af lovkrav.

 

Stk. 2.      Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 7 og 8, skal den nedlægges.

 

Stk. 3.      Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

 

Stk. 4.      Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

Stk. 5.      Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

Stk. 6.      Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk. 7.      Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til brug for skoleformål til en eller flere katolske skoler, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 8.      Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen med vedtægten.

 

Vedtaget af bestyrelsen:

 

Maribo d. 6. marts 2018

 

 

 

Else Marie Thomsen                                                                         Anders Gundelach

(formand)                                                                                                          (næstformand)

 

 

 

Ann-Brith Lærkedahl                                                                        Christian Holm

 

 

 

Kristof Lubowiecki

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af den katolske biskop af København d.        /      

 

 

 

+Czeslaw Kozon

Gl. Kongevej 15

1610 København V.