Specialundervisning

Støtteundervisning og dansk som andetsprog

Skolens praksis her og nu

Organiseringen af undervisningen varetages af skolens støtteundervisningskoordinator, denne referer til skolens leder. Skolen har p.t. tre uddannede læsevejledere, to matematikvejledere og en engelskvejleder, der er inddraget i støttekorpsets arbejde.

Skolen har ligeledes fire uddannede AKT-vejledere samt en ”Antimobbekonsulent”, der er ligeledes en SFO-ansat med ”Antimobbekonsulentuddannelsen”

Støtteforanstaltninger:

Skolen har valgt at afsætte store resurser til det profylaktiske arbejde, danskundervisningen er organiseret, så der på 1. – 5. klassetrin er flere parallellagte lektioner med ekstra lærerresurser, således at der er mulighed for hold-/niveaudeling med større fokus på den enkelte elev. Skolens læsevejledere fungerer som konsulenter for de respektive danskteams.

Dansk som andet-sprog: Skolen tilbyder undervisning i dansk som andet-sprog i forhold til de elever, hvor det findes relevant.

Enkeltelever:

Skolen foretager en generel motorisk screening af eleverne i 0. klasse, efter lærerens vurdering tilbydes motorisk træning for de elever, der har behovet.

Der tilbydes individuel undervisning/undervisning på mindre hold for de elever, hvor støtteundervisningskoordinatoren skønner, at der er behov.

Elever med diagnosticerede læse-/stavevanskeligheder tilknyttes NOTA. Derudover udleveres en Ipad, så eleven har mulighed for at benytte kompenserende skriveteknologi i alle fag.

Pædagogisk støtte: Der kan tilknyttes støttepersoner til elever med særlige behov.

Kvalifikationer/kompetencer

Personalets kvalifikationer og kompetencer opdateres løbende i form af deltagelse i kurser, efteruddannelse, konferencer, temadage og netværk.

Koordinator samt vejlederne arbejder tæt sammen med lærerne og sikrer vidensdeling på relevante områder.

Skolen har et tæt samarbejde med PPR, den tilknyttede skolepsykolog er fast på skolen hver anden uge, hvor alle skolens lærere har mulighed for at tale med skolepsykologen i faglige sammenhænge.

Der er ligeledes et samarbejde med kommunens læse- og indskolingskonsulent, disse kan inddrages i samarbejde med skolens koordinator.

Identifikation af elever med støttebehov:

Identifikation af elever med faglige udfordringer foregår dels gennem den enkelte lærers løbende evaluering, denne understøttes af skoles interne testprogram samt nationale tests.

Indstilling:

Skolens faglærere har gennem hele skoleåret mulighed for at indstille en elev til støtte. Dette sker dels ud fra test, dels ud fra dagligdags observationer. Der er udarbejdet en skabelon til indstilling, således at der er ensartethed gennem hele skolegangen.

Udarbejdelse af handleplaner:

For elever med dysleksi udarbejdes en særskilt handleplan, hvor hver enkelt faglærer beskriver, hvordan han/hun tager de nødvendige hensyn til elevens udfordringer i undervisningssammenhæng.

For elever med andre læse/skrive/matematiske udfordringer udarbejder støttelæreren en handleplan, når eleven tilbydes støtte. Denne handleplan er til internt brug mellem støttelærer og faglærer.

Elever med dokumenteret behov for mere end 12 lektioners støtte: Der udarbejdes handleplan, undervisningen kan organiseres både som enkeltundervisning eller støtte i klassen.

 

Opfølgning:

For alle elever tilknyttet støtte gælder, at der efter hver periode med støtte evalueres, dels på udbyttet af støttetimerne, dels på materialevalg og dels på elevens fremtidige tilknytning til støtte.

 

Juli 2019