Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetssikring af undervisningen

Ledelsens organisering:

Skolens ledelse består af skoleleder og viceskoleleder.

Der er tilknyttet en afdelingsleder for SFO samt en koordinator for støtteundervisning uden egentligt ledelsesansvar.

Den professionelle kapacitet:

Skoleleder og viceskoleleder har begge gennemført diplomuddannelse i ledelse, og sikrer endvidere egen kompetenceudvikling gennem deltagelse i div. Informations­møder afholdt af bl.a. ministeriet og Danmarks Privatskoleforening (DP) samt deltagelse i skoleledelsesnetværk. Derudover sker der deltagelse i anden ledelsesrelevant efteruddannelse, fx enkeltmoduler på diplom eller masterniveau.

Lærernes kompetenceudvikling sikres i forhold til skolens behov for kompetencer gennem efteruddannelse, og ved ny-ansættelse rekrutteres lærere med de kompetencer, skolen mangler.

Lærerne underviser fortrinsvis i deres linjefag, for at sikre at de har den fornødne faglig kompetence.

Skoleledelsen søger at sikre et højt fagligt niveau blandt personalet gennem samarbejde i fagudvalg og samarbejdsfora.

For at sikre en høj grad af effektiv undervisningstid er der krav om, at lærerne udarbejder vikarplaner ved fravær, og tilstræbes der ikke at aflyse lektioner på 0.-9. klassetrin.

For at imødegå mængden af vikardækkede timer afvikles flertallet af lejrskoler i omlagte projekt- og fordybelsesuger. Skolens kultur understøtter, at der altid er et fagligt program for lektionerne.

Læringskultur og faglig progression

På skolen arbejdes efter Forenklede Fælles Mål. Der er fokus på læringsmål, der har i forbindelse med dette været tilknyttet en ekstern underviser. Skolens ledelse har sat fokus på samarbejdet i enkelte fagteams samt skemalagt fælles forberedelsestimer for dansklærerne i skoleåret 16-17.

Ledelsen fører tilsyn med elevernes udbytte af undervisningen gennem testresultater fra de nationale tests. Læsevejlederne og matematikvejlederen gennemgår testresultaterne og gennemgå dem med faglærerne og rapporterer til ledelsen.

Skolen har en engelskvejleder under uddannelse, som tiltænkes en lignende funktion.

Det forventes, at forældrene følger deres eget barns faglige progression tæt, hvorfor skolen opfordrer forældrene til at rette henvendelse til skolen, såfremt de har spørgsmål eller oplever uhensigtsmæssigheder.

Gennem karaktergivning fra 4. klassetrin kan forældrene også forholde sig til barnets læring, faglige standpunkt og progression.

Skolens ledelse gennemser termins- og årskarakterer for at følge elevernes progression, ligesom karaktererne fra Folkeskolens prøver bliver gennemgået.

Skolens ledelse foretager stikprøvekontrol af de udarbejdede årsplaner, og foretager jævnligt besøg i de enkelte klasser.

Ledelsen overværer den enkelte lærers undervisning minimum to gange årligt med en efterfølgende feedback-samtale.

Skolens ledelse tilstræber at deltage i samtlige fagteammøder for at sikre den faglige progression.

Det er ledelsens ambition at overvære undervisning i endnu højere grad end hidtil.