Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetssikring af undervisningen

Ledelsens organisering:

Skolens ledelse består af skoleleder og viceskoleleder.

Der er tilknyttet en afdelingsleder for SFO samt en koordinator for støtteundervisning uden egentligt ledelsesansvar.

Den professionelle kapacitet:

Skoleleder og viceskoleleder har begge gennemført diplomuddannelse i ledelse, og sikrer endvidere egen kompetenceudvikling gennem deltagelse i div. Informations­møder afholdt af bl.a. ministeriet og Danmarks Privatskoleforening (DP) samt deltagelse i skoleledelsesnetværk. Skoleleder er p.t. ved at gennemføre et Masterstudie.

Lærernes kompetenceudvikling sikres i forhold til skolens behov for kompetencer gennem efteruddannelse, og ved ny-ansættelse rekrutteres lærere med de kompetencer, skolen mangler.

Lærerne underviser fortrinsvis i deres linjefag, for at sikre at de har den fornødne faglig kompetence.

Skoleledelsen søger at sikre et højt fagligt niveau blandt personalet gennem samarbejde i fagudvalg og samarbejdsfora.

For at sikre en høj grad af effektiv undervisningstid er der krav om, at lærerne udarbejder vikarplaner ved fravær, og det tilstræbes, der ikke aflyses lektioner på 0.-9. klassetrin.

For at imødegå mængden af vikardækkede timer afvikles flertallet af lejrskoler i omlagte projekt- og fordybelsesuger. Skolens kultur understøtter, at der altid er et fagligt program for lektionerne.

Læringskultur og faglig progression

På skolen arbejdes efter Forenklede Fælles Mål. Skolens ledelse har sat fokus på samarbejdet i enkelte fagteams samt skemalagt fælles forberedelsestimer for dansklærerne.

Ledelsen fører tilsyn med elevernes udbytte af undervisningen gennem testresultater fra de nationale tests. Læse-, matematik- og engelskvejlederne gennemgår testresultaterne og gennemgår dem med faglærerne og rapporterer til ledelsen.

Det forventes, at forældrene følger deres eget barns faglige progression tæt, hvorfor skolen opfordrer forældrene til at rette henvendelse til skolen, såfremt de har spørgsmål eller oplever uhensigtsmæssigheder.

Gennem karaktergivning fra 4. klassetrin kan forældrene også forholde sig til barnets læring, faglige standpunkt og progression.

Skolens ledelse gennemser termins- og årskarakterer for at følge elevernes progression, ligesom karaktererne fra Folkeskolens prøver bliver gennemgået.

Skolens ledelse foretager stikprøvekontrol af de udarbejdede årsplaner, og foretager jævnligt besøg i de enkelte klasser.

Skolens ledelse tilstræber at deltage i samtlige fagteammøder for at sikre den faglige progression.

Det er ledelsens ambition at overvære undervisning i endnu højere grad.

 

Juli 2019