Beretning 2019

Referat forældrekredsmøde 2019

Beretning forældrekredsmøde d. 3. juni 2019

 

 

Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning, 9. klasserne har påbegyndt deres mundtlige eksamener, hvor de er fuldt fokuseret på denne opgave de næste tre uger, de sidste lejrskoler og ture er ved at være afviklet, og alle på skolen er så småt begyndt at se frem til sommerferien efter skoleårets flotte arbejde – samtidig er der ved at blive lagt hånd på den sidste planlægning af det kommende skoleår, så vi er klar igen, når eleverne vender tilbage i august.

 

Trivselsarbejdet har fyldt meget i de seneste år, og skolen har stadig stort fokus på dette område, og i den forbindelse er det blevet besluttet at føre den skemalagte trivselstime med op i 7. klasse.

 

Da vi også stadig har en intention om, at de store elevers skoledag ikke skal blive alt for lang, har vi valgt at tage den nye trivselstime fra et andet fag – kristendom. Eleverne i 7. klasse har p.t. en ugentlig kristendomstime, en time, der blev indført i 2012, da vores kristendomslærere gerne ville have lidt hånd i hanke med eleverne, samtidig med at de gik til konfirmationsforberedelse. Den time tager vi nu fra dem igen for at kunne fastholde fokus på trivselsarbejdet.

 

Trivsel handler også meget om tryghed, og der har vi også lavet nogle forskellige tiltag. Gårdvagterne går nu iført refleksveste for at gøre dem mere synlige – det var især de mindste elever, der havde tilkendegivet, at de havde svært ved at finde en gårdvagt.

Det var mange gange lige så meget fordi, at de ikke ville gå hen til en voksen, som de ikke kendte, men nu ved alle, at personen i refleksvest er en, man kan hente hjælp hos.

 

Andre tiltag er ”venskabsbænken” og ”den gule gårdvagtscirkel”.

Venskabsbænken er en lokalitet, hvor man kan gå hen og sætte sig, hvis man ikke har nogen at lege med. Forventningen er så, at når andre elever ser, at der sidder nogen på venskabsbænken, kontakter man dem og får dem med i en leg.

 

Den gule gårdvagtscirkel var tænkt som et område, hvor man altid kunne finde en gårdvagt – eleverne har imidlertid hurtigt lavet det om til en boldbane, så gårdvagten er nu placeret i nærheden af cirklen.

 

Udover ændringen fra kristendom til trivsel i 7. klasse, er der også andre ændringer på vej for vores elever, og det gælder de elever, der starter i 6. og 7. klasse efter sommerferien.

 

Folketinget har besluttet at ændre loven således, at alle elever skal have et praktisk/musisk fag i 7. og 8. klasse. Dette fag skal de aflægge eksamen i efter 8. klasse – begrundelsen bag beslutningen er en intention om at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. Ordningen træder i kraft for de 7. klasser, der starter i august 2019, og de skal så til deres første rigtige eksamen i skoleåret 2020-2021. Det er en obligatorisk eksamen på samme måde som 9. klassernes eksamener.

 

Der er fire fagmuligheder: Musik, billedkunst, madkundskab og håndværk/design. Skolen er ikke forpligtiget til at hverken tilbyde eller oprette alle fagene, og der er i det kommende skoleår udbudt fagene billedkunst, madkundskab og håndværk/design.

 

Et lille kuriosum er, at Undervisningsministeriet endnu ikke har udgivet læseplanerne for billedkunst og musik, så vi ved egentlig ikke, hvad vi skal undervise eleverne hen imod.

 

Disse ændringer for 7. klasserne får også betydning for skolens 6. klasser, da der pludselig er en logistik omkring faglokalerne, der skal gå op – her er det især madkundskabslokalet, der giver udfordringerne. Valgfagstimerne bliver som udgangspunkt placeret i ydertimer og om eftermiddagen, og med den nuværende struktur, hvor 6. klasserne disponerer over tre eftermiddage, løber vi tør for eftermiddage, hvis vi ender med mere end to madkundskabshold i 7. og 8. klasse.

Den udfordring kommer vi omkring ved at ændre på strukturen, så 6. klasserne fremadrettet har to lektioners madkundskab mod nu tre, til gengæld med færre elever på holdet.

 

Samtidigt indfører vi to nye halvårsfag i 6. klasse – ”IT og digital dannelse” samt ”Demokrati, ligeværd og folkestyre”

 

Eleverne vil få et halvt år med hvert fag samt madkundskab i et helt år.

 

Disse ændringer betyder også, at vores hidtidige valgfagsprogram med mulighed for at vælge alternative fag udgår, det er blevet udbudt for 8. og 9. klasserne for sidste gang til det kommende skoleår, der har været så lille en tilmelding, at der ikke oprettes nogle hold.

 

Skolens SFO blev ramt af en vandskade midt i februar, der gik hul på en trykslange i det nyetablerede køkken. Vandskaden betød, at omkring halvdelen af bygningen ikke kunne benyttes, herunder toiletfaciliteterne. Med stor indsats fra SFO-personalet og håndværkerne fik man tingene til at hænge sammen, og vi nåede også at få istandsat lokalerne i tide til, at førskolen kunne starte under rolige forhold. Også en stor tak for forståelsen fra forældreside i forhold til, at vi den periode ikke helt kunne levere det, vi gerne ville.

 

Hvis man ser sig omkring på skolen, vil man kunne se, at der er sket en del ændringer på udeområdet – ”desværre” blev vi ramt af en lang og varm sommer i 2018. Sommeren betød, at det græs, der skulle være vokset op og medvirket til at fastholde kunstgræsmåtterne, aldrig kom ordentlig i vækst. Vi har været i kontakt med leverandøren, de har erkendt manglerne ved leveringen, så samtlige kunstgræsmåtter er ved at blive lagt om efter en fornyet såning af græs.

 

Vi har i indeværende skoleår også forbedret udeområderne omkring 0. klasserne og SFO, de er blevet både pænere og mere elevvenlige. Skolens rengøring er også glade for, at der nu kommer mindre jord med ind i lokalerne.

 

Vi bestræber os på at sørge for så gode forhold for eleverne, som vi har mulighed for. Der er lokaler, primært i Steno-bygningen, hvor der kan blive meget varmt. For at forbedre disse forhold, vil der blive etableret solafskærmning ud mod atriumgården.

 

Vores udskolingsklasser er ofte presset på pladsen, da bl.a. ændrede eksamensformer giver større og større behov for gruppearbejdsmuligheder. For at afbøde noget på dette, er skolen ved at projektere et nybyggeri, der skal forbedre forholdene for både natur/teknik, håndværk/design, billedkunst og udskolingen. Planen er at opføre en ny bygning i haven bag Maria-bygningen, denne skal indeholde natur/teknik samt billedkunst.

 

Håndværk/design flytter så op i de nuværende billedkunstlokaler, og det nuværende natur/tekniklokale bliver omdannet til arbejdsrum for udskolingsklasserne.

 

Skolens økonomi

 

Skolen årsresultat udviste et overskud på kr. 1.087.000 ud af en omsætning på

  1. 30.377.000. Det er et resultat, som vi er godt tilfreds med.

 

Ud af den samlede omsætning er omkring 75 % af udgifterne lønninger.

 

Som kan se ud af pengestrømsopgørelsen faldt skolens likviditet med 151.000, vi brugte altså flere penge, end vi tjente.

 

Det kan virke mærkeligt i forhold til, at overskuddet var på 1 mio. I 2017 var det modsat, her var overskuddet også ca. 1.000.000, og likviditeten voksende med næsten 2.000.000.

 

Årsagen bag disse udsving ligger i afskrivningerne. Alle regninger bliver betalt, men det er ikke dem alle sammen, der umiddelbart kan se i regnskabet, men de kan ses på likviditeten.

 

Skolen havde i 2018 anlægsaktiviteter for omkring 1.500.000, disse belaster selvfølgelig likviditeten med det fulde beløb, mens det regnskabsmæssigt er meget mindre.

 

I løbet 2019 bliver der iværksat følgende arbejder med en samlet udgift på omkring 600.000:

 

Etablering af mekanisk ventilation i Peter-bygningen

 

Etablering af fliser, hybridgræs m.v. mellem Peter-bygningen og SFO

 

Flisebelægning foran SFO

 

Terrasse foran SFO-køkken

 

Solafskærmning Steno –

 

Såfremt byggeriet når at blive igangsat i 2019, vil der her kunne komme en likviditetsnedgang, da en stor del af byggeriet er finansieret ved skolens egne likvide midler.

 

Skolepengene var uændret i 2018, i 2019 har der været en lille skolepengestigning.

 

Der er jo folketingsvalg på onsdag, og resultatet af folketingsvalget kan få stor betydning for skolens økonomi. Under den nuværende regering er de frie skolers koblingsprocent hævet fra 71 % til 76 %, et regeringsskifte vil kunne medføre, at koblingsprocenten vil blive sænket igen – spørgsmålet er bare over hvor en lang periode, denne nedgang vil blive implementeret, hvis den kommer.

 

Hvis koblingsprocenten bliver sat ned til 71 igen, vil det betyde et indtægtstab på ca. 1,4 mio.

 

Skolen i tal:

 

Vi havde pr. 5. september 2018 indskrevet 474 elever i skoledelen samt 159 elever i SFO, d.d. er der indskrevet 480.

 

Tallet pr. 5. september 2019 kendes af gode grunde ikke, men her og nu ser det ud til at blive omkring 470. Nedgangen skyldes, at vi siger farvel til to store 9. klasser med i alt 50 elever, der er 44 nye elever, der starter i 0. klasse. Samtidig er der fem elever fra den nuværende 8. klasse, der tager på efterskole allerede i 9. klasse, det er en trend, vi har set i de seneste år.

 

Personale:

 

Skoledelen – I løbet af dette skoleår har skolen ansat Peter Filbert og Gitte Urfeldt som lærere, efter sommerferien tiltræder Bettina Garn.

 

Tina Rewers er efter orlov tilbage som bh-klasseleder.

 

Ann-Margrethe Edvardsen forlader skolen til sommer, hun har valgt at læse videre på universitetet.

 

Vi tager også afsked med Annette Boesen ved skoleårets ophør. Annette har været ansat på skolen siden 1. august 1977, og har dermed været med gennem hele skolens udvikling, hvor der stadig var søstre tilknyttet til den skole, som vi har i dag.

 

Skolen siger farvel ved en reception mandag d. 1. juli, her vil Anette også få overrakt Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tjeneste.