Beretning 2018

Beretning forældrekredsmøde 21. juni 2018

For første gang i skolens historie er der to forældrekredsmøder i samme skoleår.

Baggrunden for dette er, at skolens vedtægter er blevet ændret, en ændring, der blev annonceret på efterårets forældrekredsmøde.

Skoleåret er den klart overordnede planlægningsperiode, så årsagen til ændringerne er et ønske om, at de perioder, bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt eller udpeget til, følger skoleåret.

Da mødet nu er placeret i juni kan jeg i sagens natur ikke sige noget endeligt om, hvordan hele året gik, men vi er tæt på afslutningen.

Heldigvis skal jeg ikke stå her og tale om konsekvenserne fra en lærerkonflikt, den slap vi heldigvis for, selv om det var tæt på, og det kunne have givet en noget kaotisk afslutning på skoleåret. Som I sikkert hørte i medierne under forligsforhandlingerne, var en af de store knaster lærernes manglende arbejdstidsaftale – utilfredsheden ved at være reguleret af lov 409. Her på skolen er det også lov 409, der er gældende, men den åbner heldigvis op for muligheden for at lave lokalt aftalte tjenestetidsaftaler. Sådan en har vi her på skolen, både lærere og ledelse er glade for den, og vi får i samarbejde tingene til at fungere.

Vores slutprodukt – 9. klasserne har haft sidste eksamensdag i dag – og de har leveret resultater, som både de og vi kan være glade for og stolte over, vi siger farvel til dem ved dimissionen torsdag i næste uge.

46 friske unge mennesker med mod på livet, der skal videre på en ungdomsuddannelse, en efterskole, en traditionel 10. klasse eller lige tager et år til Sydamerika på noget udveksling. De har været på hårdt arbejde i den seneste eksamenstid. Jeg tror ikke, at der er ret mange udover eleverne og deres lærere, der ved, hvor meget de har skullet præstere – men de har gjort det godt.

Det er elever, som vi som skole har været med til at forme – og det er noget af det, der giver vores daglige arbejde indhold.

Engagement, fællesskab, ansvarlighed, omsorg og ambition – det er de værdier, skolen beskriver sig selv med.

Når jeg ser tilbage på skoleåret har jeg også i år et billede af elever, forældre, lærere og pædagoger, der gør deres bedste for at efterleve disse. Der er virkelig en ihærdig indsats – et stort engagement – over hele linjen for at få vores fælles projekt – Jeres børns skolegang – til at lykkes – personalet går tit gerne den ekstra meter, der får det til at lykkes.

Fællesskab, ansvarlighed og omsorg udleves bl.a. i vores trivselsprojekt. Faget trivsel har været det store tema i indeværende skoleår, det er min klare opfattelse at indførelse af faget trivsel i 1. – 5. klasse har været en succes, og vi har valgt, at 6. klasserne også får en fast lektion i Trivsel på skemaet fra kommende skoleår.

Spørgsmålet kan her stadig lyde “Hvad med 7. – 9. klasse?” Svaret vil ligesom sidste år være, at vi er midt i en proces, og klasserne er ved at vokse op om konceptet. Der er ikke truffet beslutning om, hvor langt op konceptet skal følges med faste lektioner, en af de udfordringer, vi har i den forbindelse, er, at der ikke er meget plads i de unge menneskers skemaer. På de mindre klassetrin har vi fundet timerne ved omlægning af eksisterende fag, der er enkelte klassetrin, hvor vi har udvidet det ugentlige undervisningstal. Når vi kommer op i udskolingen har eleverne i forvejen mange timer, så en udvidelse af timetallet vil forlænge en i forvejen lang skoledag, alternativet vil være, at vi skal droppe en af de faglige timer, hvilket vi heller ikke er glade for.

Vi har også arbejdet med at få forældrene med. Der har været afholdt to møder med en konsulent fra “Fri for mobberi”, især mødet her i foråret var rigtig godt besøgt. Forældresiden er mindst lige så vigtigt som skolens initiativer, da det er forældregruppen, der skal være medvirkende til at føre tankerne ud i livet og bidrage til, at alle i det tvungne fællesskab får så gode betingelser som overhovedet muligt.

I forlængelse af det kursus hele skolens personale har deltaget i, har skolen derudover uddannet tre antimobbekonsulenter, to fra skoledelen og en fra SFO – de skal støtte både børn, kolleger og forældre i dette arbejde.

Værdien “ambition” er også vigtig for os, og ambition er her ikke et spørgsmål om høje karakterer, det er et spørgsmål om at klare det så godt, som man kan, eleverne har forskellige forudsætninger.

Vi tilstræber at være ambitiøse for alle vores elever, for at kunne udfordre nogle af de fagligt dygtigste elever, har vi tilmeldt os “Talentcamp”. Det er et koncept, der foregår i 7. – 9. klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Der deltager man i tre weekender, hvor man bliver undervist bl.a. af universitetsstuderende, og tilgangen er akademisk. Man bliver indstillet af faglærerne, hvorefter vi taler med elev og forældre, før de bliver meldt til. I kommende skoleår deltager 7 elever fordelt på de tre klassetrin.

Trivsel er andet end et godt fællesskab, det er også gode rammer til at pleje fællesskabet i.

Området kendt som “Præstens Have” – for ikke indviede er det arealet ved siden af multibanen – har i mange år været lidt et smertensbarn. I godt vejr har det været bar, hård jord, i dårligt vejr har det været et mudderhul. Vores udfordring i at gøre noget ved det har været, at skolen ikke ejer jorden – og det er først i år, at vi har kunnet lave en aftale med menigheden og bispedømmet, hvor vi har fået muligheden for at gøre noget ordentligt ved området. Der er nu lagt kunstgræs på hele området, hvilket gør at det nu kan bruges hele året, uden at børnene bliver mudret til.

I samme ombæring er underlaget udskiftet på dele af legepladsen, der er ikke længere områder med faldgrus, der er nu gummibelægning hele vejen rundt.

Skolens elevråd er blevet bedt om at komme med forslag, der kan forbedre de ydre rammer. Et af deres forslag er blevet etableret i forbindelse med udskiftning til gummibelægning – nemlig en nedgravet minitrampolin.

Vi arbejder også på forbedringer af indeklimaet – hen over sommeren bliver der etableret mekanisk ventilation i de sidste lokaler i Joseph-bygningen, så der nu er mekanisk ventilation i hele bygningen.

Der er ligeledes sket forandringer i skolens SFO. Birgitte Lund har desværre måttet stoppe grundet sygdom efter 18 års flot arbejde på skolen, hvor Birgitte var hovedkraften bag opbygningen af en SFO, der startede nede i den kælder, hvor der nu er bogdepot.

Som afløser for Birgitte er ansat Erich Mix som ny afdelingsleder. Nye folk giver ofte nye ideer, og der var et ønske fra Erich og personale om at få lavet et nyt køkken, en facilitet, der både skulle kunne fungere som arbejdende værksted med eleverne og kunne bruges af personalet som almindeligt køkken, og det skulle gerne tages i brug i morgen. Det er et tiltag, jeg er overbevist om, at alle vil blive glade for.

Skoleåret 17/18 var også året, hvor vi fik adgang til Sankt Birgitta Kirke igen. Den blev genåbnet i december efter at have været lukket i tre år. Vi rykkede skolens krybbespil et par dage, så vi kunne komme til afvikle dem i kirken i stedte for i gymnastiksalen, vi var glade for at det lykkedes, der er altså en anden stemning over et krybbespil i en kirke fremfor i en gymnastiksal.

Det betyder også, at vores skolemesser nu er flyttet hjem til egen kirke – vi har ellers brugt kirkerummet i klosteret, så tak til Birgittasøstrene for husly i lukningsperioden.

I de tidligere år har dette møde været efterfuldt af mødet i forældrerepræsentantskabet. Dette blev nedlagt på generalforsamlingen i efteråret, det blev erstattet af en venneforening. Venneforeningen har bl.a. afviklet et fremragende julemarked, her så vi igen forældreengagementet i fuld udfoldelse. Venneforeningen indkalder til generalforsamling i efteråret, hvor de vil redegøre for deres aktiviteter både bagud- og fremmadrettet.

Skolens økonomi

Skolen årsresultat udviste et overskud på kr. 1.077.000 ud af en omsætning på

kr. 29.681.000. Det er et resultat, som vi er godt tilfreds med. Et af de vigtige punkter for bestyrelsen i 2017 var, at det ikke var nødvendigt at hæve skolepengene, og vi kunne samtidigt hæve fripladstilskuddet.

Som kan se ud af pengestrømsopgørelsen voksede skolens likviditet med 1.959.000, det kan virke mærkeligt i forhold til, at overskuddet var på 1 mio. I 2016 var det modsat, her var overskuddet på 1.367.000, likviditeten voksende med 248.000.

Hemmeligheden bag de udsving ligger i afskrivningerne. Alle regninger bliver betalt, men det er ikke dem alle sammen, der umiddelbart kan se i regnskabet, men de kan ses på likviditeten. Som eksempel kan jeg angive, at når vi i år bruger 550.000 på ventilation, så falder vores indestående i banken med 550.000, men der står kun en udgift i regnskabet på 55.000, da beløbet regnskabsmæssigt bliver delt ud over 10 år.

Det betyder jo så, at vores anlægsaktiviteter ikke har været så store i 2017. En af årsagerne til, at der blev holdt lidt igen, var usikkerheden omkring Sankt Birgitta Kirke. Hvis kirken var blevet revet ned, havde der måske været behov for at købe præstegård og menighedssal.

Men nu er vi klar til at bruge penge igen.

I 2018 bliver der iværksat følgende arbejder:

Ventilation: 550.000

Legeplads: 570.000

Køkken SFO: 150.000

Udskiftning af Ipads: 150.000

Dette er anlægsudgifter på i alt 1.420.000.

Et af de store usikkerhedspunkter i skolens økonomi er statstilskuddet. I 2018 er statstilskuddet på 76 %, for tre år siden var det 71 %.

Hvis der kommer et regeringsskifte ved næste valg, er statstilskuddet allerede bragt i spil med en intention om at tilbageføre det til de 71 %. Hvis dette sker, vil det betyde en indtægtsnedgang på 1.130.000, og så bliver det noget strammere, hvis vi ikke skal ud med store skolepengestigninger – så bestyrelsen foretager en lille polstring her i de økonomisk gode tider.

Skolen i tal

Af gode grunde kender jeg ikke elevtallet pr. 5. september. Men for nuværende er der indskrevet 473 elever, hvilket vil være en nedgang på fem elever. Vores udfordring i øjeblikket er det meget lave børnetal, der er i kommunen, hvilket betyder, at vi har ledige pladser i både kommende 0. og kommende 1. klasse.

Personale:

Der har været følgende personaleændringer hen over skoleåret:

SFO: Som tidligere nævnt stopper Birgitte Lund nu grundet sygdom, hun har været sygemeldt siden oktober.

Erich Mix er tiltrådt stillingen som SFO-leder, og som ny pædagog blev ansat Poul Mortensen pr. 1. marts.

Tina Rewers skifter pr. 1. august stilling, da hun går fra at være ansat i SFO-en til at være børnehaveklasseleder. Til erstatning for Janni er ansat Janni Petersen.

Skoledelen: Her startede Helle Frederiksen og Birgitte Lisborg fra skoleårets start, Jacob Schandorff forlod skolen i december for at tiltræde en stilling som IT-konsulent i Høje Taastrup Kommune. Til erstatning for Jacob vendte Lui Heinemann tilbage til skolen.

Ved skoleårets afslutning forlader Thomas Rasmussen og Kasper Jensen skolen.

Thomas er blevet ansat på Gundslevholm Idrætsefterskole, hvor han stort set kun skal beskæftige sig med undervisning i hans store fritidsinteresse – håndbold.

Kasper tiltræder en stilling på Herlufsholm Kostskole.

Til erstatning er ansat Kim Bentø, han kommer fra en stilling på Holeby Skole. Den anden stilling bliver først besat på et senere tidspunkt.

Else Marie Thomsen stopper som formand for skolens bestyrelse, en post hun har bestridt i 14 år som udpeget af Sankt Joseph Søstrene. Else Marie har endvidere siddet i skolens bestyrelse i perioden 1993 – 2003 som forældrevalgt – tak for en stor indsats.