Praktik

Præsentation Sankt Birgitta Skole

Sankt Birgitta Skole tilbyder børn et fællesskab, hvor de kan vokse som mennesker og erfare deres ansvar som medskabere af en verden, der bygger på solidaritet, retfærdighed og fred.  

Vi tilbyder børn og forældre en skole med levende værdier, meningsfulde traditioner og stærk faglighed, som eleverne kan bære med sig hele livet.  

Hos os vil du opleve, at vi gør, hvad vi siger, i et traditionsrigt fællesskab, hvor skolens ansatte, elever og forældre mødes i ansvarlighed og omsorg for hinanden. 

Skolens forventninger til praktikken

Engagement 

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende indgår i samarbejde med skolens personale.

 

Forberedelse, gennemførelse og evaluering 

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Forenklede Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og udarbejder dagsorden.
 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde
 • At den studerendes forberedelse foregår så det er muligt at samarbejde med det øvrige team

 

Deltagelse i skolens hverdag 

At den studerende, ud over undervisning, deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder, sektionsmøder, afdelingsmøder og fagteammøder)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Opgaver hvor den studerende anvender og viser sin kunnen indenfor IT, teknologi mm.

 

I kan forvente:

 

Skolen

 • At skolen informerer og inddrager de studerende i skolens hverdag.
 • At skolen byder på en skolekultur, der viser positive forventninger til de studerendes indsats og støtter dem i deres arbejde i praktikperioden.

Den praktikansvarlige/koordinatoren

 • At den praktikansvarlige har lagt de overordnede rammer for de studerendes læringsforløb i praktikperioden.
 • At den praktikansvarlige byder velkommen, er til rådighed undervejs i praktikken, hvis der opstår spørgsmål eller særlige situationer, og som afslutning på praktikken om muligt, evaluerer med den samlede gruppe studerende.

Praktiklærerne

 • At lærerteamet byder velkommen og inviterer til relevant samarbejde.
 • At vores praktiklærere ønsker at bidrage til uddannelsen af nye kollegaer.
 • At praktiklæreren kender skolens uddannelsesplan og mål for det relevante praktikniveau.
 • At praktiklæreren inddrager de studerende i relevante opgaver for de studerende uddannelse.
 • At praktiklæreren positivt går ind og støtter, forstyrrer & udfordrer på en passende måde over for den enkelte studerende.
 • At praktiklæreren lytter og giver konstruktiv vejledning.

 • Udannelsesplan

Praktikniveau 3