Om tilsyn

Om tilsyn

  • Forældrekredsen vælger i hver klasse 3 forældrerepræsentanter, og forældrerepræsentanterne udgør tilsammen et forældrerepræsentantskab.
  • Der forefindes vedtægter for forældrerepræsentantskabet.
§ 3.  Børnehaveklassen vælger for en 1-årig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 1., 3., og 5. klasse vælger for en toårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 7. klasse vælger for en treårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
Valgbarhed som under § 2. Klasserepræsentanterne deltager i alle forældrerepræsentantskabsmøder”
  • Der forefindes “Vejledning for forældrerepræsentanter”. (se skolens hjemmeside)
Forældrerepræsentantskabet har sin lovlige hjemmel qua Friskolelovens § 9 stk. 1, idet forældrekredsen har valgt denne struktur m.h.p. udførelsen af det “almindelige tilsyn”. I dette forum bidrager forældrekredsen via valgte medlemmer til den dialog mellem skole og hjem, som skal sikre børnene et godt skoleliv.
”Stk. 1:Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen).”
Når der holdes forældrerepræsentantskabsmøde i august hvert år, vælges 3 forældre til forretningsudvalget. Dette udvalg holder ca. 3 møder om året med skolens leder, viceskoleleder og pædagogiskrådsformand til almen information og planlægning af diverse arrangementer som f.eks. skolefest, dimissionsfest og julecafé. Til hjælp ved disse arrangementer bruges de øvrige klasserepræsentanter.
Forældrene skal i det hele taget følge med i skolens liv og skal derved føre tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
Skolen underlægges i øvrigt offentligt tilsyn (§ 9 stk. 2), som skal vurdere, om undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen. Den tilsynsførende giver én gang om året sin erklæring til forældrerepræsentantskabet og skolens bestyrelse.
”Stk. 2.Forældrekredsen enten vælger for højst 4 år en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk eller anmoder kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage dette tilsyn. Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer. Skolen skal orientere kommunalbestyrelsen og Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn.”
Skolens tilsynsførende vælges ved forældrerepræsentantskabsmødet.
Ydermere foregår der det tilsyn, at alle Folkeskolens Afgangsprøver er underlagt ekstern censur.
Ud over den dialog, som føres ved forældrerepræsentantskabsmøderne er det forældrekredsens opgave gennem konsultationerne og forældre­møderne at holde sig orienteret om skolens liv, herunder at spørge ind til forhold, som man måtte have spørgsmål til.
Skulle forældre have ønske om at opleve undervisningen i eget barns klasse, skal dette aftales på forhånd med skolen, hvis ansvar det samtidig er at sikre et uforstyrret undervisningsmiljø.