Frihed og folkestyre

Skolens grundholdning

 

Dannelse og uddannelse til demokrati til ligeværd som en livsholdning er del af skolens formålsparagraf.

 

Respekt og tolerance for andre mennesker og deres meninger og holdninger er gennemgående temaer i skolens daglige liv, uden at det nødvendigvis er skemalagt.

 

Frihed og folkestyre i undervisningen

 

De humanistiske fag

 

I det litterære arbejde i danskfaget søger vi at lære eleverne, at alles opfattelse er vigtig, og at man skal argumentere for sin opfattelse. Vi arbejder med ytringsfrihed ved, at eleverne lærer at give deres mening til kende.

 

I danskfaget i udskolingen arbejdes med at udvikle tolerance, respekt og empati gennem tekstlæsning.

Litteraturen rummer både samfundsmæssige problemstillinger med krav om personlig stillingtagen og eksistentialistiske temaer som sorg og kærlighed, der er forudsætning for medmenneskelighed. Vi vægter dannelsesaspektet i litteraturen, og via litteraturarbejdet udbygges elevernes sproglige værktøjskasse gennem samtale, dialog og skriftligt arbejde.

 

Læreren har det overordnede ansvar for undervisningen underlagt de rammer, der er givet i Forenklede Fælles Mål og årsplaner, og læreren vælger oftest indholdet, eleverne kan inddrages i forbindelse med metodevalg, arbejdsformer og tekstvalg.

 

Synopseprøven i mundtlig dansk efter 9. klasse er et eksempel på elevens individuelle valg af tekst og fordybelsesområde.

 

I engelskundervisningen i overbygningen er der fokus på Frihed og folkestyre gennem temaer som fx: Apartheid og Civil Rights.

 

I fagene kristendom/samfundsfag/historie er temaer i undervisningen, hvor Frihed og folkestyre særligt er i fokus: Elevernes egen personlige frihed, ytringsfrihed og ansvar, Grundloven, Menneskerettigheder og Oplysningstiden.

 

Skolens 8. klasser modtager endvidere demokratiundervisning ved deltagelse i undervisningsforløbet “Politiker for en dag”, lige som det tilstræbes at lave politiske debatmøder i forbindelse med valg.

 

De naturfaglige fag

 

I natur/teknik i 3.-6. klasse, samt i fysik/kemi, biologi og geografi fra 7. klasse er målet, at eleverne opnår viden og faglig indsigt til at kunne deltage kvalificeret i en diskussion samt tage personligt stilling til samfundsmæssige problemstillinger som f.eks. økologisk versus konventionel, forbrug og ressourcer, brug af forsøgsdyr, energiforbrug og valg af energikilder samt alkohol og andre stoffers indvirkning på kroppen.

 

De praktisk/musiske fag

 

Eleverne har medindflydelse på indhold og organisering af undervisningen i de praktisk/musiske fag.

I håndværksfagene billedkunst, design og sløjd laver eleverne flest individuelle projekter, hvor personlige valg træffes og afprøves. 

 

Faget ”Medborgerskab”

 

Skolen indfører fra skoleåret 2019-2020 et nyt fag i på 6. klassetrin, formålet med dette er en tidligere formel indføring i de samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende – en form for ”mini-samfundsfag”

 

 

Frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter

 

 

Elevrådsarbejde

 

Skolen har to elevråd, et for 0. – 3. klasse og et for 4. – 9. klasse.

 

Alle klasser vælger en elevrådsrepræsentant samt en suppleant.

 

Elevrådene er tilknyttet en kontaktlærer, denne deltager i alle elevrådets møder.

Ligeledes deltager en repræsentant for skolens ledelse i minimum et af årets møder, ligesom elevrådet til enhver tid kan anmode om deltagelse fra skoleledelsen

 

Dagsordenen drøftes i klasserne inden elevrådsmødet, og på elevrådsmøderne fremfører repræsentanterne klassernes holdninger og forslag.

 

 Frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau

 

De enkelte klasser udarbejder klasseregler med udgangspunkt i skolens overordnede ordensregler.

 

Eleverne i skole/hjem-samtalerne sammen med deres forældre.

 

I klasserne arbejder vi med børnenes sociale kompetencer; Eleverne oplæres bl.a. til at deltage i udbytterigt og konstruktivt gruppearbejde, hvor man lytter til hinanden. Eleverne lærer at udtrykke sig konstruktivt i forhold til andres væremåde. Alle involverede parters mening er vigtig, når der løses konflikter.

Klasselæreren varetager kontakten med den enkelte elev gennem de nødvendige elevsamtaler.

 

 

Handleplan:

 

Der arbejdes hen imod endnu større elevrådsinddragelse i relevante forhold.

 

 

Juli 2019