Evaluering

Evaluering Sankt Birgitta Skole
Skolens strukturerede evaluering:
Skolens testlærere gennemfører årligt læse- og stavetests på 0. – 4. klassetrin, resultatet af disse videregives til støttekorpset og den enkelte faglærer med henblik på at målrette undervisningen mod den enkelte elevs behov.
Skolen har ligeledes valgt, at eleverne deltager i de nationale tests. Disse gennemføres i efteråret, disse resultater benyttes ligeledes fremadrettet til planlægning af undervisningen.
På 8. klassetrin afvikles ved skoleårets afslutning en årsprøve, hvor eleverne aflægger prøve i  den samme fagrække, som en elev i 9. klasse.
På 9. klassetrin gennemføres to terminsprøver i de bundne skriftlige afgangsprøvefag, ved forårets terminsprøve gennemføres ligeledes skriftlig prøve i enten tysk eller engelsk.
Den enkelte lærers evaluering:
Den enkelte lærer gennemfører løbende evalueringer med metoder efter eget valg.
Orientering af forældrene:
Alle testresultater videreformidles til forældrene. Dette kan være i forbindelse med skole-hjemsamtalerne eller ved skriftlig videreformidling af testresultaterne. Viser et testresultat, at der er behov for øjeblikkelig indsats indkalder skolen forældrene til et møde.
Skolen gennemfører årligt to skole-hjemsamtaler på alle klassetrin, ved disse samtaler drøftes de respektive udfordringer ved det enkelte barn med henblik på at skabe den bedste skolegang for det enkelte barn.
Skolen benytter udover den mundtlige kontakt med forældrene karakterer til orientering om det faglige standpunkt.
På 3. – 5. klassetrin benyttes en bogstavkarakterskala, der gives karakterer 2 gange om året (jul og sommer)
På 6. – 7. klassetrin benyttes 7-trinsskalaen, der gives karakterer 2 gange om året (jul og sommer)
På 8. – 9. klassetrin benyttes 7-trinsskalaen, der gives karakterer 3 gange om året (jul, forår og årskarakterer)
Samarbejde med UU-vejleder:
Skolen er i løbende kontakt med UU-vejlederen for at sikre elevernes overgang til tiden efter 9. klasse bedst muligt.
Konklusion:
Ved gennemgang af de nationale tests kan det konstateres samlet set ligger over fordelingen på landsplan. Da skolens elever afvikler testene i efteråret, skolen har ikke adgang til testene i den normale testperiode i foråret, er dette fuldt tilfredsstillende.
Afgangsprøver: Skolens elever ligger samlet set over landsgennemsnittet, dette er fuldt ud tilfredsstillende.
Tiden efter Sankt Birgitta Skole: I de seneste tre år, har ingen elever forladt skolen uden, at der var en plan for tiden efter 9. klasse. Statistikkerne fra UU viser, at der i de seneste 3 år har været en elev pr. årgang, der har valgt om, statistikken fortæller ikke, om der er sket overgang til anden ungdomsuddannelse.
Fremadrettet:
Skolen vil fortsat følge testresultaterne, samtidig med at det overvejes, at de tests der benyttes giver os de bedste muligheder. Skolen påtænker overgang til selvevaluering i henhold til Lov om frie skoler og private grundskoler § 9a stk. 2.
Maribo d. 20. august 2013
Ove Nielsen
skoleleder