Beretninger og referater forældrekredsmøder

Beretning forældrekredsmøde 7. juni 2022

Referat forældrekredsmøde 2022

Referat forældrekredsmøde 2021

Beretning skolekredsmøde d. 7. juni 2021

Skoleåret 2021 startede ud under næsten normale forhold. Der var stadig nogle restriktioner omkring afstand, vi måtte ikke blande klasserne – men i det store hele var det normalt. De begrænsninger, der var, kunne vi klare med forskudte mødetider og forskudte frikvarterer – men Corona har helt klart sat sine spor på skoleåret. Hen over skoleåret har der været smittetilfælde på skolen, hvilket har betydet at vi har måttet sende klasser og personale i selvisolation – alt sammen ting, der også har påvirket skoledagen for mange. En af 9. klasserne var særlig hårdt ramt, de blev sendt i isolation tre gange. Lejrskoler og hytteture er et af årets højdepunkter, og det var også vores håb, at de kunne gennemføres i dette skoleår – og det er lykkedes med en del af dem. De klasser, hvor lejrskolen var planlagt i begyndelsen af skoleåret, nåede også at komme af sted – men så gik vi ind i en ny periode med begrænsninger, og resten af skoleåret har været en lang række af aflysninger. Heldigvis blev der i sidste øjeblik åbnet for overnatningsture, så det er lykkedes at få 8. og 9. klasserne på en tur i sidste øjeblik inden sommerferien, nu da deres udenlandsture blev aflyst. Så en del klasser har ikke været af sted –det er ærgerligt, men det er sådan, at vilkårene har været. Vi har forsøgt at kompensere nogle af aflysningerne ved at lave en-dagsture. De aflyste ture vil ikke blive flyttet over til kommende skoleår. Restriktioner og nedlukninger har selvfølgelig ramt stort set alle skolens traditioner – juleog påskegudstjeneste, krybbespil, skolefest m.v. – alt sammen arrangementer, der er med til at understøtte det store fællesskab, vi gerne vil have, at skolen skal være – her har vi bare kunne skrive aflyst hen over. Fællesskabet er en af de ting, er virkelig har lidt under pandemien – vi har det sidste års tid brugt en masse resurser på at holde eleverne fra hinanden, hvilket er direkte i modstrid med vores overbevisning og daglige tilgang, hvor vi netop gerne vil have eleverne til at være sammen med så mange forskellige som muligt – så det er et område, hvor der har været stort fokus, da eleverne vendte tilbage Det giver sig selv, at med nød- eller fjernundervisning i store dele af skoleåret, vil have en påvirkning af det samlede udbytte af undervisningen – eleverne vil ikke kunne have nået det samme i alle fag, som de normalt ville have gjort. Selv om vi helst ville haft eleverne på skolen, er vi fuldt ud tilfredse med den nød- og fjernundervisning, vi har kunnet levere. Det er en meget lille del af de samlede timer, der har været aflyst. I forhold til det samlede udbytte af undervisningen skal vi også have med, at den virtuelle undervisning, der er leveret i indeværende skoleår, har haft et højere niveau end i foråret – alene med udgangspunkt i, at vi har fået langt højere indsigt i fælder og muligheder. Vi har i 0. – 4. klasse arbejdet med 25 ugentlige lektioner med få lærere. Der har ikke været fastlagt noget fast fagopdelt skema, det har været lagt ud til det enkelte klasseteam at prioritere. Der er helt sikkert fag, der har været underprioriteret, men jeg er sikker på, at der har været styr på det faglige i dansk og matematik. De øvrige klasser har stort set fulgt deres normale skemaer, med deres normale faglærere. Der har været aflysninger i fag, hvor det ikke har været praktisk muligt at gennemføre undervisningen. Mange har udtrykt deres bekymring for landets unges faglige udvikling, mange sidder med en oplevelse af, at eleverne har mistet et helt års læring – det er ikke en bekymring, vi deler. Det tab, der eventuelt har været i Coronaperioden er jeg overbevist om vil blive indhentet stille og roligt. 9. klasserne har med rette været frustrerede. Der var i lang tid usikkerhed om de skulle til eksamen, og under hvilke vilkår det skulle være. Der blev her lagt et sikkerhedsnet under de unge mennesker, antallet af eksamensfag blev reduceret – og der er blevet slækket lidt på kravene. Eleverne har derudover den ekstra garanti, at hvis de præsterer dårligere end deres årskarakterer, vil det være årskaraktererne, der er gældende. Vi har ikke kunnet mærke på dem, at der er et sikkerhedsnet. Det er dejligt, at vores elever er ambitiøse og gerne vil vise deres bedste ved en eksamen – og jeg er ikke bekymret for deres videre fremtid – de skal nok nå det hele. Vores nye bygning er nu også færdig, og vi er også så småt begyndt at tage den i brug. Også her har Corona været en udfordring, da der er særlig opmærksomhed på benyttelse af faglokaler, da lokalet benyttes af flere forskellige klasser. SFO benytter også lokalerne, da de ikke kan nøjes med deres egne lokaler, hvis de skal opretholde corona-boblerne. Vi har her 1. april for første gang i mange år kun startet en 0. klasse. Der er et generelt faldende børnetal i Lolland Kommune, og det antal interesserede der var, var ikke tilstrækkeligt til, at det var økonomisk ansvarligt at oprette to klasser. Med udgangspunkt i den nuværende venteliste forventer vi at starte to klasser i foråret 2022. Ann-Britt Lærkedahl stopper nu i skolens bestyrelse som forældrevalgt efter 8 år på posten, tak til Ann-Britt for indsatsen gennem årene. Skolens samlede personale har ydet en kæmpeindsats – der har været omstillingsparathed hele vejen igennem. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har omlagt deres skemaer og opgaveindhold – men opgaverne er blevet løst hver eneste gang. Alle er Corona-slidte, så vi håber virkelig, at det kommende skoleår vil blive et ”normalt” år. Skolens økonomi: Skolen årsresultat udviste et overskud på kr. 1.709.000 ud af en omsætning på kr. 31.804.000 Det er et resultat, som bestyrelsen finder tilfredsstillende. Sidste år havde skolen et overskud på kr. 298.000, så der er nogle større udsving, end vi er vant til, det relativt lille overskud sidste år skyldtes bl.a. belastningen ved indefrosne feriepenge. Skolen havde budgetteret med et overskud på godt kr. 700.000, så der er altså tale om en afvigelse på omkring kr. 1.000.000 Det er også her, at Coronaen har spillet ind. Lejeudgifter til Maribo-Hallen er mindre, aflyst skolefest, aflyste pædagogiske dage og der er er udskudt forskellige vedligeholdelsestiltag, da alt har været for usikkert. Likviditetsmæssigt har der været en nedgang på ca. 600.000 kr., dette er skolens egenfinansiering af nybyggeriet. Der var forventet en større likviditetsbelastning, men det ændrede regnskabsbillede har modvirket dette. I finansåret 2021 er der budgetteret med et overskud på 550.000 kr. Skolen i tal: Pr. 5. september 2020 var der indskrevet 475 elever i skolen, det er uændret og 152 i SFO, det er en nedgang på 17. Pr. 5. september 2021 forventer vi et elevtal på 455, vi har en klasse mindre. Der forventes ligeledes et fald i elevtallet i SFO til 135, det er af samme årsag. Personale: Et faldende elevtal både i skole og SFO har medført, at det desværre har været nødvendigt at tilpasse personalemængden. Bettina Garn stoppede i marts og Anne Kathrine Maegaard stoppede til maj, der vil ikke ske nyansættelse. Tina Rewers stopper som børnehaveklasseleder ved skoleårets afslutning. I SFO er Kenneth Larsen fratrådt pr. 1. januar. Birgitte Lisborg har lige meddelt, at hun fratræder ved skoleårets slutning, her vil der blive ansat en afløser.

Referat forældrekredsmøde 2020

 

Beretning skolekredsmøde d. 17. juni 2020

 

Skoleåret 2019-2020 nærmer sig nu sin afslutning, og hvilket skoleår, det endte med at blive.

Stort set alt hvad der var af planer og intentioner for hvad, der skulle ske hen over skoleåret, blev de lige som resten af samfundet lagt ned i marts, da pandemien viste sig at være en realitet.

Skolen blev lukket, stort set alle medarbejdere blev sendt hjem for at arbejde hjemmefra, og eleverne overgik til fjernundervisning, og udover at det var undervisning på afstand, var der også tale om nødundervisning.

Nødundervisning, fordi undervisningen i sagens natur ikke ville kunne holde det sædvanlige niveau uden den faglige instruks og tilbagemelding fra skolens lærere, der under normale omstændigheder er det bærende element i undervisningen.

For de ældste elevers – 8. og 9. klassernes – vedkommende, gik vi meget hurtigt over til virtuel undervisning ved hjælp af platformen Teams. Her var der mulighed for, at læreren kunne gennemgå det nye materiale, og der kunne stilles direkte spørgsmål til læreren.

Da det for hovedparten af de involverede var en positiv oplevelse, blev det virtuelle koncept rykket ned gennem klassetrinnene, så vi til sidst gennemførte undervisningen på Teams-platformen ned til og med 5. klasse. 4. klasse var under overvejelse, men så blev skolen delvist åbnet igen.

De klasser, der ikke var på Teams, er blevet fjernundervist via intra, og her var eleverne nu overladt til forældrenes hjælp til det direkte arbejde med mulighed for at rette spørgsmål til læreren via intra. Meldingen til både forældre og personale har hele tiden fra skolens side været, “gør det så godt i kan under de eksisterende forhold”, og alle har gjort en kæmpeindsats under de anderledes forhold – både forældre, elever og personale.

Der er fag, hvor undervisningen har været aflyst, det har primært været de praktisk-musiske fag og idræt.

Kort før påske kom så meddelelsen om, at eleverne i 0. – 5. klasse skulle tilbage til skolen umiddelbart efter påskeferien underlagt et hav af forskellige restriktioner. Det betød forskudte ringetider, nye rutiner for ankomst, håndvask og adfærd, faste legegrupper med de samme 3-4 kammerater osv.

Da jeg mødte ind om morgenen for genåbningen, var det med noget bange anelser og en vis negativ forventning til, at det ville blive noget kaotisk – men alt virkede efter planen.

 

2019:

 

Referat forældrekredsmøde 2019

 

Beretning forældrekredsmøde d. 3. juni 2019 

Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning, 9. klasserne har påbegyndt deres mundtlige eksamener, hvor de er fuldt fokuseret på denne opgave de næste tre uger, de sidste lejrskoler og ture er ved at være afviklet, og alle på skolen er så småt begyndt at se frem til sommerferien efter skoleårets flotte arbejde – samtidig er der ved at blive lagt hånd på den sidste planlægning af det kommende skoleår, så vi er klar igen, når eleverne vender tilbage i august. Trivselsarbejdet har fyldt meget i de seneste år, og skolen har stadig stort fokus på dette område, og i den forbindelse er det blevet besluttet at føre den skemalagte trivselstime med op i 7. klasse. Da vi også stadig har en intention om, at de store elevers skoledag ikke skal blive alt for lang, har vi valgt at tage den nye trivselstime fra et andet fag – kristendom. Eleverne i 7. klasse har p.t. en ugentlig kristendomstime, en time, der blev indført i 2012, da vores kristendomslærere gerne ville have lidt hånd i hanke med eleverne, samtidig med at de gik til konfirmationsforberedelse. Den time tager vi nu fra dem igen for at kunne fastholde fokus på trivselsarbejdet. Trivsel handler også meget om tryghed, og der har vi også lavet nogle forskellige tiltag. Gårdvagterne går nu iført refleksveste for at gøre dem mere synlige – det var især de mindste elever, der havde tilkendegivet, at de havde svært ved at finde en gårdvagt. Det var mange gange lige så meget fordi, at de ikke ville gå hen til en voksen, som de ikke kendte, men nu ved alle, at personen i refleksvest er en, man kan hente hjælp hos. Andre tiltag er ”venskabsbænken” og ”den gule gårdvagtscirkel”. Venskabsbænken er en lokalitet, hvor man kan gå hen og sætte sig, hvis man ikke har nogen at lege med. Forventningen er så, at når andre elever ser, at der sidder nogen på venskabsbænken, kontakter man dem og får dem med i en leg. Den gule gårdvagtscirkel var tænkt som et område, hvor man altid kunne finde en gårdvagt – eleverne har imidlertid hurtigt lavet det om til en boldbane, så gårdvagten er nu placeret i nærheden af cirklen. Udover ændringen fra kristendom til trivsel i 7. klasse, er der også andre ændringer på vej for vores elever, og det gælder de elever, der starter i 6. og 7. klasse efter sommerferien. Folketinget har besluttet at ændre loven således, at alle elever skal have et praktisk/musisk fag i 7. og 8. klasse. Dette fag skal de aflægge eksamen i efter 8. klasse – begrundelsen bag beslutningen er en intention om at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. Ordningen træder i kraft for de 7. klasser, der starter i august 2019, og de skal så til deres første rigtige eksamen i skoleåret 2020-2021. Det er en obligatorisk eksamen på samme måde som 9. klassernes eksamener. Der er fire fagmuligheder: Musik, billedkunst, madkundskab og håndværk/design. Skolen er ikke forpligtiget til at hverken tilbyde eller oprette alle fagene, og der er i det kommende skoleår udbudt fagene billedkunst, madkundskab og håndværk/design. Et lille kuriosum er, at Undervisningsministeriet endnu ikke har udgivet læseplanerne for billedkunst og musik, så vi ved egentlig ikke, hvad vi skal undervise eleverne hen imod. Disse ændringer for 7. klasserne får også betydning for skolens 6. klasser, da der pludselig er en logistik omkring faglokalerne, der skal gå op – her er det især madkundskabslokalet, der giver udfordringerne. Valgfagstimerne bliver som udgangspunkt placeret i ydertimer og om eftermiddagen, og med den nuværende struktur, hvor 6. klasserne disponerer over tre eftermiddage, løber vi tør for eftermiddage, hvis vi ender med mere end to madkundskabshold i 7. og 8. klasse. Den udfordring kommer vi omkring ved at ændre på strukturen, så 6. klasserne fremadrettet har to lektioners madkundskab mod nu tre, til gengæld med færre elever på holdet. Samtidigt indfører vi to nye halvårsfag i 6. klasse – ”IT og digital dannelse” samt ”Demokrati, ligeværd og folkestyre” Eleverne vil få et halvt år med hvert fag samt madkundskab i et helt år. Disse ændringer betyder også, at vores hidtidige valgfagsprogram med mulighed for at vælge alternative fag udgår, det er blevet udbudt for 8. og 9. klasserne for sidste gang til det kommende skoleår, der har været så lille en tilmelding, at der ikke oprettes nogle hold. Skolens SFO blev ramt af en vandskade midt i februar, der gik hul på en trykslange i det nyetablerede køkken. Vandskaden betød, at omkring halvdelen af bygningen ikke kunne benyttes, herunder toiletfaciliteterne. Med stor indsats fra SFO-personalet og håndværkerne fik man tingene til at hænge sammen, og vi nåede også at få istandsat lokalerne i tide til, at førskolen kunne starte under rolige forhold. Også en stor tak for forståelsen fra forældreside i forhold til, at vi den periode ikke helt kunne levere det, vi gerne ville. Hvis man ser sig omkring på skolen, vil man kunne se, at der er sket en del ændringer på udeområdet – ”desværre” blev vi ramt af en lang og varm sommer i 2018. Sommeren betød, at det græs, der skulle være vokset op og medvirket til at fastholde kunstgræsmåtterne, aldrig kom ordentlig i vækst. Vi har været i kontakt med leverandøren, de har erkendt manglerne ved leveringen, så samtlige kunstgræsmåtter er ved at blive lagt om efter en fornyet såning af græs. Vi har i indeværende skoleår også forbedret udeområderne omkring 0. klasserne og SFO, de er blevet både pænere og mere elevvenlige. Skolens rengøring er også glade for, at der nu kommer mindre jord med ind i lokalerne. Vi bestræber os på at sørge for så gode forhold for eleverne, som vi har mulighed for. Der er lokaler, primært i Steno-bygningen, hvor der kan blive meget varmt. For at forbedre disse forhold, vil der blive etableret solafskærmning ud mod atriumgården. Vores udskolingsklasser er ofte presset på pladsen, da bl.a. ændrede eksamensformer giver større og større behov for gruppearbejdsmuligheder. For at afbøde noget på dette, er skolen ved at projektere et nybyggeri, der skal forbedre forholdene for både natur/teknik, håndværk/design, billedkunst og udskolingen. Planen er at opføre en ny bygning i haven bag Maria-bygningen, denne skal indeholde natur/teknik samt billedkunst. Håndværk/design flytter så op i de nuværende billedkunstlokaler, og det nuværende natur/tekniklokale bliver omdannet til arbejdsrum for udskolingsklasserne. Skolens økonomi Skolen årsresultat udviste et overskud på kr. 1.087.000 ud af en omsætning på kr. 30.377.000. Det er et resultat, som vi er godt tilfreds med. Ud af den samlede omsætning er omkring 75 % af udgifterne lønninger. Som kan se ud af pengestrømsopgørelsen faldt skolens likviditet med 151.000, vi brugte altså flere penge, end vi tjente. Det kan virke mærkeligt i forhold til, at overskuddet var på 1 mio. I 2017 var det modsat, her var overskuddet også ca. 1.000.000, og likviditeten voksende med næsten 2.000.000. Årsagen bag disse udsving ligger i afskrivningerne. Alle regninger bliver betalt, men det er ikke dem alle sammen, der umiddelbart kan se i regnskabet, men de kan ses på likviditeten. Skolen havde i 2018 anlægsaktiviteter for omkring 1.500.000, disse belaster selvfølgelig likviditeten med det fulde beløb, mens det regnskabsmæssigt er meget mindre. I løbet 2019 bliver der iværksat følgende arbejder med en samlet udgift på omkring 600.000: Etablering af mekanisk ventilation i Peter-bygningen Etablering af fliser, hybridgræs m.v. mellem Peter-bygningen og SFO Flisebelægning foran SFO Terrasse foran SFO-køkken Solafskærmning Steno – Såfremt byggeriet når at blive igangsat i 2019, vil der her kunne komme en likviditetsnedgang, da en stor del af byggeriet er finansieret ved skolens egne likvide midler. Skolepengene var uændret i 2018, i 2019 har der været en lille skolepengestigning. Der er jo folketingsvalg på onsdag, og resultatet af folketingsvalget kan få stor betydning for skolens økonomi. Under den nuværende regering er de frie skolers koblingsprocent hævet fra 71 % til 76 %, et regeringsskifte vil kunne medføre, at koblingsprocenten vil blive sænket igen – spørgsmålet er bare over hvor en lang periode, denne nedgang vil blive implementeret, hvis den kommer. Hvis koblingsprocenten bliver sat ned til 71 igen, vil det betyde et indtægtstab på ca. 1,4 mio. Skolen i tal: Vi havde pr. 5. september 2018 indskrevet 474 elever i skoledelen samt 159 elever i SFO, d.d. er der indskrevet 480. Tallet pr. 5. september 2019 kendes af gode grunde ikke, men her og nu ser det ud til at blive omkring 470. Nedgangen skyldes, at vi siger farvel til to store 9. klasser med i alt 50 elever, der er 44 nye elever, der starter i 0. klasse. Samtidig er der fem elever fra den nuværende 8. klasse, der tager på efterskole allerede i 9. klasse, det er en trend, vi har set i de seneste år. Personale: Skoledelen – I løbet af dette skoleår har skolen ansat Peter Filbert og Gitte Urfeldt som lærere, efter sommerferien tiltræder Bettina Garn. Tina Rewers er efter orlov tilbage som bh-klasseleder. Ann-Margrethe Edvardsen forlader skolen til sommer, hun har valgt at læse videre på universitetet. Vi tager også afsked med Annette Boesen ved skoleårets ophør. Annette har været ansat på skolen siden 1. august 1977, og har dermed været med gennem hele skolens udvikling, hvor der stadig var søstre tilknyttet til den skole, som vi har i dag. Skolen siger farvel ved en reception mandag d. 1. juli, her vil Anette også få overrakt Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tjeneste.