Praktik

Sankt Birgitta Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende

Præsentation Sankt Birgitta Skole

Sankt Birgitta Skole er en katolsk privatskole, der blev oprettet i 1916. Skolen omfatter alle klasser fra bhk.- 9. klasse, og vi har i alt 480 elever. På Sankt Birgitta Skole værner vi om indlæring af grundlæggende færdigheder og kundskaber på et højt fagligt niveau, samt for udvikling af sociale kompetencer. De boglige fag er højt prioriteret. Eleverne afslutter deres forløb med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9).

Vi lægger vægt på at engagere hver enkelt elev, samt at motivere til livslang læring i et demokratisk og foranderligt samfund.

For yderligere oplysninger anbefales det at se skolens hjemmeside: www.sanktbirgitta.dk

Skolens forventninger til praktikken

Engagement

 • At den studerende engagerer sig i skolens hverdag på lige vilkår med det øvrige personale
 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende indgår i samarbejde med skolens personale.

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Forenklede Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning (indkalder og laver dagsordenpunkter)
 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde
 • At den studerendes forberedelse foregår så det er muligt at samarbejde med det øvrige team

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens øvrige arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder, teammøder, temamøder)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen – det er et fuldtidsarbejde (Forberedelse, undervisning, efterbehandling, vejledning samt arbejde med praktik-/eksamensopgaver)

Praktik

Sankt Birgitta Skole har en mangeårig tradition for at prioritere praktikken højt. Skolens praktikkoordinator vil i samarbejde med praktiklærerne være til hjælp og støtte såvel forud, som under og efter den studerendes praktikperiode. Inden praktikken vil der være mulighed for at komme og iagttage undervisningen, ligesom alle studerende indbydes til et fælles orienteringsmøde på skolen. Praktikskemaerne udarbejdes ud fra linjefag, de studerendes ønsker og krav i ”Kompetence-målene” for det gældende praktikniveau.

Vejledning

Den studerende og praktiklæreren aftaler indhold og placering af vejledningstimerne.

 • Den studerende indkalder til vejledning og laver dagsorden – praktiklæreren kan til enhver tid komme med punkter til dagsordenen samt indkalde til yderligere vejledning
 • Vejledningen fordeles over hele praktikperioden

Kompetenceområder på de tre praktikniveauer:

 • Kompetenceområde 1: Didaktik
 • Kompetenceområde 2: Klasseledelse
 • Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Praktikniveau 1

Praktikniveau 2

Praktikniveau 3