TILSYN:
Forældrekredsen vælger i hver klasse 3 forældrerepræsentanter, og forældrerepræsentanterne udgør tilsammen et forældrerepræsentantskab.
 
Børnehaveklassen vælger for en 1-årig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 1., 3., og 5. klasse vælger for en toårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 7. klasse vælger for en treårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
 
Forældrerepræsentantskabet har sin lovlige hjemmel qua Friskolelovens § 9 stk. 1, idet forældrekredsen har valgt denne struktur m.h.p. udførelsen af det “almindelige tilsyn”. I dette forum bidrager forældrekredsen via valgte medlemmer til den dialog mellem skole og hjem, som skal sikre børnene et godt skoleliv.
 
 
”Stk. 1:Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen).”
 
Forældrene skal i det hele taget følge med i skolens liv og skal derved føre tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
Skulle forældre have ønske om at opleve undervisningen i eget barns klasse, skal dette aftales på forhånd med skolen, hvis ansvar det samtidig er at sikre et uforstyrret undervisningsmiljø.
   
 
KOMPETENCE:
Forældrene har ingen beføjelser over for den enkelte lærer.
Har man et problem, skal man spørge ind til det og forsøge at løse det blandt de direkte implicerede parter.
Lykkes dette ikke, skal man henvende sig hos skolelederen, som har den pædagogiske ledelse.
Er man ikke tilfreds med skolelederens behandling af sagen, kan man via skolelederen henvende sig til skolens bestyrelse.
 
 
 
 
 
KOMMUNIKATION:
 
Telefon
Henvendelser til skolen/en lærer sker primært i skoletiden med angivelse af telefonnummer
Læreren afgør selv, om en telefonhenvendelse uden for skoletid bør henvises til et andet tidspunkt, eller om den er så presserende, at læreren skal forholde sig her og nu.
 
 
 
 
 

 

 Telefon
 • Henvendelser til skolen/en lærer sker primært i skoletiden med angivelse af telefonnummer
 • Læreren afgør selv, om en telefonhenvendelse uden for skoletid bør henvises til et andet tidspunkt, eller om den er så presserende, at læreren skal forholde sig her og nu.
Intra
 • Henvendelser til skolen/ en lærer kan ske via Intra.
 • Læreren vil inden for få dage vende tilbage på henvendelsen.
 
Meddelelsesbog
 • Dette er et værktøj til individuel kommunikation mellem skole og hjem.
 • Skolen/læreren vil i mange tilfælde bruge Intra.
 
Forældremødet
 • Her kan tages generelle temaer op af interesse for gruppen som helhed
 
Skole-hjemsamtalen
 • Her kan tages temaer op af interesse for både den enkelte og gruppen
  • Henvendelser, som er af spørgende/opklarende art over for læreren rettes til den aktuelle lærer og ikke en kollega til læreren.
  • Henvendelser, som angår/vedrører ledelsen eller en kollega, må læreren ikke forholde sig til. Her skal læreren henvise til kollegaen eller ledelsen.
  • Henvendelser, hvis indhold rækker ud over det spørgende/opklarende niveau, og hvis indhold mere har karakter af kritik af en lærers embedsførelse, rettes til skolens ledelse. Læreren selv skal afvise en sådan henvendelse.
 
Forældrerepræsentantskabet
 • Her kan tages generelle temaer op af interesse for skolen som helhed
 
Forældrerepræsentanten
 • Denne kan kontaktes i alle forhold vedr. skolen.
 • Det er forældrerepræsentantens ansvar, at skolen (lærer/ klasselærer/skoleledelsen) bibringes samme informations­niveau som forældrerepræsentanten.
 
 
Møder afholdt uden for skolens regi kan skolen ikke forholde sig til.

Vedtægter

for

Sankt Birgitta Skoles

Venner

(Maribo)

 § 1

Foreningens navn er:         Sankt Birgitta Skoles Venner.

Hjemsted:                           Sankt Birgitta Skole i Maribo.

 

 • § 2

Foreningens formål er at støtte op om Sankt Birgitta skole med kulturelle og sociale aktiviteter, med udgangspunkt i skolens traditioner, samt at tage del i skolens udvikling til gavn for dem som er tilknyttet skolen, så som personale, tidligere elever, elever og deres familier.

Foreningen støtter desuden skolens klasserepræsentanter med erfaring og sparring omkring traditioner og klasseaktiviteter.

 

 • § 3

Optagelse i foreningen sker ved betaling af et årskontingent, dog undtaget ekskluderede medlemmer.

Foreningen fører fortegnelse over medlemmerne (navn, adresse, fødselsdato samt mailadresse).

Medlemmet kan orientere sig om foreningens vedtægter på skolens hjemmeside.

 

 • § 4

Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, senest 3 måneder efter forfaldsdato, slettes uden videre fra medlemslisten. Medlemmer der ikke har betalt kontingent på valgtidspunktet, kan ikke stemme eller vælges til bestyrelsen.

 

 • § 5

Foreningens arbejde ledes af bestyrelsen. Den består af 6 medlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer, der er forældre, bedsteforældre, værger eller tilsvarende nære myndige personer, til elever på skolen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har løbende tilsyn med kassererens bogføring.

Foreningen holder mindst to møder med skolens ledelse om året, for at afstemme forventningerne til hinanden. Første møde holdes senest en måned efter valg.

 

 • § 6

Et medlem kan udmelde sig af foreningen uden varsel. Forud betalt kontingentet refunderes ikke ved eksklusion/udmeldelse.

 

 • § 7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. oktober. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en tidligere generalforsamling eller 1/3 af foreningens medlemmer begærer det.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skrivelse på skolens intranet og hjemmeside.

 

 • § 8

Foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Endvidere har et ekskluderet medlem adgang til den generalforsamling, hvor eksklusionens lovlighed skal behandles, jf. herved § 12

 

 • § 9

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

På generalforsamlingen behandles indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest

8 dage inden generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Det af kasseren udarbejdede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 6 valgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen består således af i alt 6 medlemmer.
 5. Genvalg kan finde sted.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, en 1. suppleant og en 2. suppleant.Fratræder et bestyrelsesmedlem træder suppleanten ind i numerisk rækkefølge.
 7. Genvalg kan finde sted.
 8. Suppleanter vælges hvert år.
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Fastsættelse af årskontingent.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt. 
 •  § 10

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræves dog, at halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de mødende stemmer for forslaget. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt, men mindst 2/3 af de mødende stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 stemmeflerhed, uanset antallet af mødende.

På generalforsamlingen har ethvert myndigt medlem, jf. § 3 og 4, en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 medlemmer forlanger det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid ske skriftligt, ifald der opstilles flere kandidater, end der skal vælges.

Dersom stemmerne på 2 kandidater står lige, foretages omvalg mellem disse 2. Skulle stemmerne atter stå lige, foretages lodtrækning.

 

 § 11

Bestyrelsen udsender senest 14 dage efter generalforsamlingen et referat af det på generalforsamlingen besluttede.

 

 • § 12

Foreningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, ifald medlemmet efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål.

Et ekskluderet medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusionens lovlighed til afstemning på første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse om eksklusion.

En beslutning om eksklusion har virkning fra det tidspunkt og i den periode, bestyrelsen beslutter. Hvis beslutningen, inden 4 uger efter den er meddelt medlemmet, appelleres til generalforsamlingen, og hvis generalforsamlingen fastholder bestyrelsesbeslutningen, har eksklusionen virkning fra tidspunktet for generalforsamlingen.

 

 • § 13

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, så ofte anledningen findes at foreligge, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende, jf. ovenstående.

 

 § 14

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele et bestyrelsesmedlem prokura til at foretage foreningens almindelige bankforretninger.

 

Alene foreningens formue hæfter for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • § 15

Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli.

Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorer inden forelæggelse på generalforsamlingen.

 

 • § 16

Ved likvidation af foreningen tilfalder foreningens midler og aktiver Sankt Birgitta Skole i Maribo.

Måtte skolen ikke bestå på tidspunktet for likvidationen, træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om, hvem foreningens midler og aktiver skal tilfalde.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 30. august 2017.