Faglige standpunkt og generelle udbytte

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

På Sankt Birgitta Skole er evalueringen af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen bygget op dels formaliseret evaluering initieret af skolen samt den enkelte lærer/lærertemas løbende evalueringer:

Formaliseret evaluering:

 • 0. klasse gennemføres KTO i samarbejde med PPR
 • Skolens læsevejledere gennemfører læse- og stavetests i 1. – 5. klasse
 • Nationale tests: Skolens elever gennemfører de samme nationale tests, som man gør i folkeskolen.
 • Årsprøver i 8. klasse: Her gennemføres et prøveforløb, der er sammenligneligt med folkeskolens prøver, prøverne gennemfører i de obligatoriske prøvefag.
 • Terminsprøver i 9. klasse: Der afvikles to terminsprøver i de skriftlige dansk- og matematik disciplinerne, og der afvikles en skriftlig terminsprøve i et af fremmedsprogene.
 • Folkeskolens prøver: Samtlige elever gennemfører folkeskolens prøver efter 9. klasse

Orientering af forældrene om udbyttet:

Forældrene orienteres på følgende måde:

 • To årlige skole-hjemsamtaler på samtlige klassetrin. På 0. – 7. klassetrin og på 9. trin deltager matematik- og dansklærer i skole-hjemsamtalerne, på 8. trin deltager ligeledes sproglærere og fysiklærer. De øvrige faglærere orienterer disse om den enkelte elev inden samtalerne, enten skriftligt eller i forbindelse med et teammøde.
 • 3. – 5. klasse: Der gives standpunktskarakterer to gange årligt, der benyttes skolens egen bogstavskala
 • 6. klasse: Der gives standpunktskarakterer to gange årligt, der benyttes 7-trins skalaen
 • 7. – 9. klasse: Der gives standpunktskarakterer tre gange årligt, der benyttes 7-trins skalaen

Inddragelse af elever og forældre i evalueringen:

Eleverne forsøges inddraget i den daglige evaluering af deres indsats ved feedback fra de respektive lærere, derudover deltager eleverne også i skole/hjemsamtalerne.

Forældrene inddrages i evalueringen i forbindelse med skole-hjemsamtalerne, derudover vil der ske inddragelse, såfremt en elev har faglige/sociale udfordringer.

Resultat af evalueringen:

For både læse-stavetests og de nationale tests gør det sig gældende, at i det samlede billede er resultaterne absolut tilfredsstillende (landsgennemsnit eller bedre). Såfremt der er enkeltelever, der skiller sig ud, bliver disse testet yderligere, hvis de ikke på forhånd er kendt i skolens støttekorps.

Såfremt der er hele klasseresultater, der skiller sig ud, vil der blive fokuseret på dette i samarbejde med vejledere og fagteams.

Folkeskolens prøver: Tages der udgangspunkt i den endelige vurdering med inddragelse af ekstern censor er skolens resultater absolut tilfredsstillende.

Skolen er placeret i top 3 hvert år i sammenligning med kommunen, og med resultater, der ligger over landsgennemsnittet.

Handleplan:

Skoleåret 2016-2017:

Skole-hjemsamtalernes struktur er et fokuspunkt for skolens udviklingsudvalg, da det skønnes, at disse kan optimeres.

Der vil ligeledes blive arbejdet med nye evalueringsmetoder, fx kammeratvurdering.

Testkalender 2016/17

Klassetrin Test Tidspunkt Testperson Hvem retter?
 1. klasse
Bogstavprøve Skolestart læselærer Testlærer
  Find billedet Skolestart læselærer Testlærer
  Bogstavprøve

Udvalgte elever

Efter behov læselærer Testlærer
 1. klasse
Ordlæseprøve 1/2 november Digital test/dansklærer Digital test
  Sætningslæseprøve 1/2 maj Digital test/dansklærer Digital test
 1. klasse
Ordlæseprøve1/2 november Digital test/dansklærer Digital test
  Sætningslæseprøve 1/2 maj Digital test/dansklærer Digital test
  ST2 april Dansklærer Dansklærer
  DVO screening Maj/juni Dansklærer Testlærer
  Nationale test      
 1. klasse
Sætningslæseprøve 2 november Digital test/dansklærer Digital test
  Tekstlæseprøve 4 maj Digital test/dansklærer Digital test
  ST 3 september Dansklærer Dansklærer
  ST 3 ord april dansklærer Dansklærer
 1. klasse
Nationale test      
  ST 4 september dansklærer Dansklærer
  ST 4 ord april dansklærer Dansklærer
 1. klasse
Tekstlæseprøve 6 november Digital test/dansklærer Digital test
  ST 5 september dansklærer Dansklærer
  ST 5 ord april dansklærer Dansklærer
 1. klasse
ST 6 september dansklærer Dansklærer
  ST 6 ord april dansklærer Dansklærer
  Nationale test      
 1. klasse
Tekstlæseprøve 8 August/sept Digital test/dansklærer Dansklærer
 1. klasse
Nationale test